Fons Hickmann m23

Gesine Grotrian-Steinweg & Fons Hickmann
Berlin, Deutschland
seit 2001
www.fonshickmann.com

tags Abbildung, Flattersatz, Groteskschrift, Legende, Linie, Mittelachsensatz, Pagina, Schreibmaschinenschrift, Schriftmischung

ifa_11